Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Pascal Kids

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 • 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende prestaties en de leveranties van of door Pascal Kids.

  1.2 Door het aangaan van de overeenkomst sluit Pascal Kids de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderzins overeengekomen.
   

  Artikel 2 – Aanbiedingen en Orders


  2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Pascal Kids zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Pascal Kids is slechts gebonden aan schriftelijke overeenkomsten, welke door beide partijen zijn ondertekend, danwel aan een schriftelijke orderbevestiging van Pascal Kids aan de wederpartij.

  2.3 Indien een overeenkomst wordt gesloten door middel van orderbevestiging, bepaalt deze orderbevestiging de inhoud van de overeenkomst.

  2.4 Indien ten behoeve van de leveranties van Pascal Kids ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen en/of nadere toelichting of verduidedelijking zijn verstrekt, blijft Pascal Kids te alle tijde exclusief rechthebbende op de verstrekte gegevens. De genoemde zaken zijn beschermd volgens de auteurswet en mogen door de opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze worden vervreemd of bezwaard.
   

  Artikel 3 – Prijzen


  3.1 Alle door Pascal Kids gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenfaktoren zoals invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde heffingen zouden worden gewijzigd welke bij het aangaan van de overeenkomst voor Pascal Kids niet voorzienbaar waren, heeft Pascal Kids het recht om deze verhoging naar rato door te berekenen.

  3.2 Alle leveranties voor een bedrag groter dan € 500,- exclusief BTW, worden franko geleverd.
   

  Artikel 4 – Aflevering


  4.1 Bij het aangaan van de overeenkomst zal Pascal Kids twee leverdata opgeven. De eerste datum geldt slechts als indicatie. Overschrijding van de eerste aflevertermijn als gevolg van technische storingen, vertraagde aanvoer van grondstoffen en/of hulpmaterialen van fabrikant of importeur of andere derden, zal geen aanspraak kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Pascal Kids.

  4.2 De tweede leverdatum is echter bindend voor Pascal Kids indien Pascal Kids op de tweede datum (de zogeheten fixdatum) niet in staat is te leveren, heeft de wederpartij na de tweede datum het recht de overeenkomst te ontbinden en eventuele leveranties niet te aanvaarden.
   

  Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud


  5.1 De eigendom van alle door Pascal Kids geleverde en/of verkochte zaken, blijft bij Pascal Kids, zolang de wederpartij de vordering van Pascal Kids uit hoofde van deze of einige andere daarmee samenhangende overeenkomst niet of niet geheel heeft voldaan, waaronder begrepen het tekortschieten van de opdrachtgever terzake het betalen van boetes, renten en kosten, waaronder in- en buitengerechtelijke inkassokosten, opslagkosten e.d.
   

  Artikel 6 – Reklame


  6.1 Eventuele reklames dienen schriftelijk te worden bericht aan Pascal Kids. Reklames betreffende zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch en ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van zaken of aflevering aan Pascal Kids te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van de gebreken. Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.

  6.2 Ieder recht van reklame vervalt, indien Pascal Kids niet binnen 14 dagen na melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten op gegrondheid te onderzoeken of te doen onderzoeken.

  6.3 Reklames die een ontvangen faktuur betreffen moeten binnen 14 dagen na faktuurdatum schriftelijk aan Pascal Kids worden kenbaar gemaakt.

  6.4 Ieder recht van reklame vervalt na het verstrijken van 1 jaar na levering.

  6.5 Retourzendingen tengevolge van reklames kunnen slechts met uitdrukkelijk

  voorafgaande schriftelijke toestemming van Pascal Kids geschieden.
   

  Artikel 7 – Betaling


  7.1 Voorzover niet anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, bij gebreke waarvan de wederpartij zonder nadere ingebrekstelling in verzuim geraakt.

  7.2 Eventuele reklames ontheffen de wederpartij niet tot betaling van de in lid 1 gestelde termijn.

  7.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ook die welke betrekking hebben op de invordering van de fakturen, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen in iedergeval 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-. Bij overschrijding van een betalingstermijn als genoemd in art. 7.1 dient de opdrachtgever bovendien een vertragingsrente te betalen die 2% ligt boven de wettelijke rente ex art. 6.119 BW.

  7.4 Buitengerechtelijke inkassokosten zijn in ieder geval verschuldigd zodra Pascal Kids aan een gemachtigde opdracht heeft gegeven tot inkassering van het gevorderde bedrag, ongeacht de aard en omvang van de door inkasso gemachtigde verrichte werkzaamheden.

  7.5 Pascal Kids is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen, waarbij alle overige vorderingen van Pascal Kids op de opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar zullen worden.
   

  Artikel 8 – Aansprakelijkheid


  8.1 Pascal Kids is niet aansprakelijk voor einige directe, danwel indirecte schade aan of veroorzaakt door de geleverde zaken aan wie of wat dan ook, voorzover niet te wijten aan opzet of grove schuld van Pascal Kids of haar leidinggevende ondergeschikten.

  8.2 Pascal Kids is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van niet (Tijdig) levering van zaken indien deze een gevolg is van omstandigheden zodanig dat van Pascal Kids nakoming redelijkerwijs niet kann worden verwacht.

  8.3 Pascal Kids aanvaart slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade tengevolge van een toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad. Voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. De totaal door Pascal Kids met betrekking tot een overeenkomst te vergoeden schade bedraagt echter in geen geval meer dan het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering of factuurwaarde van de door haar geleverde zaken.

  8.4 Indien een of meer door Pascal Kids geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt de aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor Pascal Kids de leverencier van deze zaken aansprakelijk kann stellen.
   

  Artikel 9 – Overmacht


  9.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voorzover deze omstandigheid door Pascal Kids niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvatting voor diens rekening behoort na te komen.

  9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of staking van personeel en vertragingen die zijn ontstaan doordat materialen en/of zaken niet op tijd aan Pascal Kids zijn geleverd en voor zover deze vertragingen niet te wijten zijn aan omstandigheden die Pascal Kids had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.

  9.3 Indien er in een gegeven situatie sprake is van overmacht, is Pascal Kids ontheven van zijn verplichtingen. Pascal Kids behoudt echter het recht op vergoeding van door haar reeds geleverde zaken, voorzover deze zijn geleverd voordat de wederpartij door de reeds verrichte leverancies is gebaat.
   

  Artikel 10 – Retentierecht


  Pascal Kids is gerechtigd zaken van de wederpartij onder zich te houden tot voldoening van al hetgeen Pascal Kids van de wederpartij van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
   

  Artikel 11 – Geschillen


  11.1 Op alle door Pascal Kids gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

  11.2 Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan uit een overeenkomst tussen Pascal Kids en wederpartij, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht, ook indien de koper in het buitenland is gevestigd. Desalniettemin is Pascal Kids ter keuze bevoegd het geschil te laten beoordelen door de rechter die volgens de normale competentieregels van het Nederlands burgelijk procesrecht en/of internationale verdragen bevoegd is van het geschil kennis te nemen.


   

 

© 2014 - 2020 pascalkids | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel